• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 872/TTg-KTN năm 2015 về đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 872/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5613/BGTVT-ĐTCT ngày 07 tháng 5 năm 2015), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3284/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 5 năm 2015), Tài chính (văn bản số 7751/BTC-ĐT ngày 11 tháng 6 năm 2015) và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước (văn bản số 1510/UBND-KTTH ngày 25 tháng 5 năm 2015), Bình Dương (văn bản số 1584/UBND-KTTH ngày 25 tháng 5 năm 2015), Tây Ninh (văn bản số 1498/UBND-KTN ngày 29 tháng 5 năm 2015), Long An (văn bản số 1932/UBND-KT ngày 01 tháng 6 năm 2015) về việc đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc nghiên cứu chuyển đổi hình thức đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa sang đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT (Dự án). Bộ Giao thông vận tải triển khai Dự án theo đúng quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3874/VPCP-KTN ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, HC, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 872/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 872/TTg-KTN

321

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278555