• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 878/TTg-KTN năm 2015 về đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đi qua các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 878/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 878/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đi qua các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh (văn bản số 08/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 4997/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2605/BKHĐT-KTĐPLT ngày 06 tháng 5 năm 2015), Tài chính (văn bản số 5355/BTC-ĐT ngày 22 tháng 4 năm 2015), Xây dựng (văn bản số 1067/BXD-HĐXD ngày 19 tháng 5 năm 2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 3198/BNN-KH ngày 21 tháng 4 năm 2015) về đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển qua các địa phương: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh như đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tại văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, lập, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng đối với các đoạn tuyến trên địa bàn theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê quyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam và quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 878/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 23/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 878/TTg-KTN

355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279252