• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8797/VPCP-V.III năm 2013 bổ sung nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8797/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8797/VPCP-V.III
V/v bổ sung nội dung Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải.

 

Văn phòng Quốc hội có Công văn số 1938/VPQH-TH ngày 16 tháng 10 năm 2013 về việc bổ sung nội dung các Báo cáo của Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu để phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2013). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình: Báo cáo về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và biện pháp xử lý vấn đề này.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính

a) Chuẩn bị, trình: Báo cáo về tình hình thực hiện Luật quản lý thuế, trong đó tập trung việc gia hạn nộp, miễn giảm, trốn, gian lận và nợ đọng thuế hiện nay và tình hình xử lý vi phạm pháp luật về thuế;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế chuẩn bị, trình Báo cáo về tình hình thực hiện Luật quản lý giá, trong đó tập trung vào việc quản lý và bình ổn giá các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân như: xăng dầu, điện, khí dầu mỏ hóa lỏng (ga), phân đạm, phân NPK, thuốc bảo vệ thực vật, sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh.

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, trình: Báo cáo về tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết của Quốc hội.

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẩn trương trình Thủ tướng thông qua nội dung Báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2013 trước khi ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ và gửi Báo cáo này tới đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu theo đúng thời hạn quy định tại Công văn số 8032/VPCP-V.III ngày 25 tháng 9 năm 2013.

5. Sau khi các Báo cáo được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội với số lượng 720 bản (650 bản nếu là tài liệu mật) theo bản Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Các cơ quan có tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên (trừ tài liệu mật) đến địa chỉ: Vụ Hành chính, Văn phòng Quốc hội, email: vanthuqh@qh.gov.vn và Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: tt-tinhoc@qh.gov.vn để lập sơ sở dữ liệu điện tử phục vụ Kỳ họp (kèm theo 02 bộ tài liệu đầy đủ bằng văn bản giấy của mỗi nội dung để đối chiếu).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- VPQH: Chủ nhiệm; các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8797/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 21/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8797/VPCP-V.III

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210479