• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 882/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O mẫu E và mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 882/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E và mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2714/HQHCM-GSQL ngày 9/8/2013, công văn số 2785/HQHCM-GSQL ngày 14/8/2013 và công văn số 2786/HQHCM-GSQL ngày 14/8/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc tính hợp lệ của các C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các vấn đề về các C/O mẫu E

- Về thư xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu E của Trung Quốc có số tham chiếu E13470ZC38870837 cấp ngày 24/5/2013 tại công văn số 2714/HQHCM-GSQL ngày 9/8/2013 và C/O mẫu E123404900030098 cấp ngày 25/6/2013 tại công văn số 2785/HQHCM-GSQL ngày 14/8/2013: Các thư này không được gửi từ Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc đến Tổng cục Hải quan theo địa chỉ đầu mối liên lạc chính thức. Do vậy, các thư này không phải là cơ sở để giải quyết vụ việc. Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 711/GSQL-TH ngày 10/10/2012.

- Đối với C/O mẫu E có số tham chiếu E13470ZC38335663 và E13470ZC38335664 cấp ngày 10/7/2013 nêu tại công văn số 2714/HQHCM-GSQL ngày 09/8/2013:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

- Đối với C/O mẫu E có số tham chiếu E1348000Q4330066 cấp ngày 19/7/2013 nêu tại công văn số 2786/HQHCM-GSQL ngày 14/8/2013:

Qua kiểm tra hồ sơ hải quan thì C/O mẫu E nêu tại công văn dẫn trên thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba phát hành. Tại ô số 7 có ghi tên công ty phát hành hóa đơn nhưng không thể hiện tên nước mà công ty này đặt trụ sở. Căn cứ khoản 10, Phụ lục 3 về mẫu C/O (phần overleaf notes) Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương, C/O mẫu E có số tham chiếu trên không đáp ứng quy định và lô hàng nhập khẩu không đủ điều kiện hưởng ưu đãi ACFTA.

2. Các vấn đề về các C/O mẫu AANZ.

- Đối với C/O mẫu AANZ có số tham chiếu 578949 cấp ngày 11/7/2013 nêu tại công văn số 2714/HQHCM-GSQL ngày 09/8/2013:

Qua báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và hồ sơ gửi kèm cho thấy; tiêu chí xuất xứ thể hiện tại ô số 8 trên C/O mẫu AANZ là RVC, phù hợp với quy định về ghi tiêu chí xuất xứ tại Phụ lục 5 (phần overleaf notes) của Thông tư 33/2009/TT-BCT ngày 11/11/2009 của Bộ Công Thương. Do vậy, nếu không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ đề nghị đơn vị xem xét chấp nhận C/O để cho lô hàng hưởng ưu đãi.

- Đối với C/O mẫu AANZ có số tham chiếu 107301 cấp ngày 26/6/2013 nêu tại công văn số 2786/HQHCM-GSQL ngày 14/8/2013:

Qua kiểm tra và đối chiếu với mẫu chữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, chữ ký trên C/O mẫu AANZ dẫn trên không có trong danh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu AANZ đã được Tổng cục Hải quan thông báo. Đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O mẫu AANZ trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 882/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 882/GSQL-TH

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206914