• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

Văn bản pháp luật về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

 

Công văn 883/TTg-ĐMDN phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 883/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 883/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt kế hoạch CPH đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn CN cao su Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (công văn số 194/HĐTVCSVN-ĐMDN ngày 14 tháng 4 năm 2014) ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1726/BNN-QLDN ngày 02 tháng 6 năm 2014), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1613/LĐTBXH-LĐTL ngày 15 tháng 5 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2958/BKHĐT-PTDN ngày 14 tháng 5 năm 2014), Tài chính (công văn số 6078/BTC-TCDN ngày 12 tháng 5 năm 2014), Nội vụ (công văn số 1469/BNV-TCBC ngày 8 tháng 5 năm 2014) về kế hoạch cổ phần hóa các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện cổ phần hóa nhà nước giữ trên 65% vốn điều lệ đối với các công ty sau đây:

a) Năm 2014:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bà Rịa,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Tân Biên,

b) Năm 2015:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Phú Riềng,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Long,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Lộc Ninh.

2. Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị nêu trên thực hiện cổ phần hóa theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT;
- Ban Chỉ đạo ĐMPTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).31

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 883/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 11/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 883/TTg-ĐMDN

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235242