• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Công văn 883/TTg-KTN năm 2013 hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án tái định cư thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 883/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 883/TTg-KTN
V/v hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6477/BTC-ĐT ngày 23 tháng 5 năm 2013, về việc hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất sản xuất để thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

a) Tổng diện tích đất sản xuất được hỗ trợ là 28.620 ha, trong đó:

- Hỗ trợ đất sản xuất cho hộ tái định cư được giao đất sản xuất tại điểm tái định cư ít hơn diện tích đất sản xuất bị thu hồi tại nơi đi (chênh lệch diện tích đất bị thu hồi so với diện tích đất được giao tại điểm tái định cư) là 13.240 ha;

- Hỗ trợ đất sản xuất của hộ không phải di chuyển và hộ sở tại bị thu hồi đất là 15.380 ha;

b) Mức hỗ trợ bình quân là 48 triệu đồng/ha; tổng nhu cầu vốn hỗ trợ là 1.373,760 tỷ đồng. Nguồn vốn hỗ trợ sử dụng từ nguồn vốn dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có trách nhiệm:

a) Căn cứ nội dung tại mục 1 nêu trên, xác định diện tích đất thực tế được hỗ trợ cho từng đối tượng để quy định hỗ trợ cụ thể.

Trường hợp diện tích đất xác định cho từng đối tượng nhỏ hơn diện tích đất nêu tại điểm a, mục 1 trên thì hỗ trợ theo diện tích xác định thực tế; nếu lớn hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ phần diện tích chênh lệch tăng thêm.

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng, diện tích đất sản xuất được hỗ trợ; sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục tiêu, đối tượng và theo đúng quy định.

c) Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ tái định cư; hoàn thành toàn bộ công tác thanh, quyết toán chi phí bồi thường về đất trong năm 2013.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu vốn hỗ trợ nêu tại điểm b mục 1 trên vào tổng mức đầu tư điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Nông nghiệp & PTNT, Công Thương, Tài nguyên & MT;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 883/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 883/TTg-KTN

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195677