• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 8832/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Yamagata Solutions Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 8832/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8832/BKHĐT-ĐTNN
V/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Yamagata Solutions Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3914/KH&ĐT-ĐTNN ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Yamagata Solutions Việt Nam chuyển địa điểm thực hiện dự án, trụ sở chính của doanh nghiệp từ khu công nghiệp ra ngoài khu công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về chuyển trụ sở chính, địa điểm thực hiện dự án:

Theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Điều 38) và Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Điều 39). Theo đó, việc Công ty TNHH Yamagata Solutions Việt Nam thay đổi địa điểm trụ sở chính từ lô 49I, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội ra ngoài khu công nghiệp tại địa chỉ phòng 402, tầng 4, số 14 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội có thể áp dụng trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

- Công ty gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gồm các nội dung: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).

- Khi nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.

- Khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư mới, Công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư cũ cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế (Khoản 1 Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP nêu trên).

2. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh bổ sung:

- Mục tiêu “dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865)” là không trái với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

- Mục tiêu “thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã HS: 3919, 3920, 3923, 3926, 4304, 4415, 4707, 4802, 4804, 4805, 4810, 4819, 4820, 4821, 4901 (không thực hiện quyền phân phối với mã HS này), 4909, 4910, 4911, 6305 và 8523 theo quy định của pháp luật Việt Nam” là không trái với quy định và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

3. Về nguồn vốn đầu tư:

Theo báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán), Công ty có vốn chủ sở hữu âm 1.885.301.056 đồng, tài sản dài hạn đã đầu tư là 1.168.320.784 đồng. Theo đó, đề nghị Nhà đầu tư giải trình về vốn để thực hiện các mục tiêu bổ sung, đảm bảo tính khả thi của dự án.

4. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở để tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Tp.Hà Nội;
- BQL KCN&CX Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Điều 39. Dự án do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau đây gọi là Ban Quản lý) thực hiện việc đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sau:

1. Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đầu tư quy định tại Điều 37 Nghị định này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 38. Dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sau:

1. Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đầu tư quy định tại Điều 37 Nghị định này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 35. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 35. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
...

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8832/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8832/BKHĐT-ĐTNN

256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269001