• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 8835/VPCP-KGVX năm 2019 về đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8835/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8835/VPCP-KGVX
V/v đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 206/TTr-BVHTTDL ngày 05 tháng 9 năm 2019, ý kiến các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3339/LĐTBXH-TCGDNN ngày 13 tháng 8 năm 2018), Tài chính (Công văn số 10527/BTC-HCSN ngày 29 tháng 8 năm 2018), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 4700/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 10 năm 2018), về việc đặt hàng đào tạo một số ngành, chuyên ngành văn hóa nghệ thuật đặc thù, truyền thống khó tuyển sinh, đang thiếu nhân lực tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn việc giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu thuộc một số ngành, chuyên ngành văn hóa nghệ thuật đặc thù, truyền thống khó tuyển sinh, đang thiếu nhân lực (do ngân sách trung ương bảo đảm 100% kinh phí đào tạo) theo đúng quy định tại Ngh định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; bảo đảm thực hiện việc tuyển sinh từ năm học 2020 - 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, GDĐT, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn S
Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8835/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 30/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8835/VPCP-KGVX

403

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425408