• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8866/VPCP-KGVX điều chỉnh Chương trình công tác năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8866/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8866/VPCP-KGVX
V/v điều chỉnh Chương trình công tác năm 2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Xét đề nghị của y ban Dân tộc (văn bản số 974/UBDT-KHTC ngày 07 tháng 10 năm 2016) về việc đề nghị điều chỉnh thời gian trình Quyết định của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc bit khó khăn, xã biên gii, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu y ban Dân tộc khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2016 để thực hiện từ đầu năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG ,CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8866/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 18/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8866/VPCP-KGVX

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342495