• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8869/VPCP-V.I năm 2016 về kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8869/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8869/VPCP-V.I
V/v kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Xét Kết luận thanh tra số 2448/KL-TTCP ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chng tham nhũng, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 2448/KL-TTCP ngày 26 tháng 9 năm 2016; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện, khắc phục, xử lý những tồn tại để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ủy ban Kiểm
tra Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: TH,
V.III; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8869/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8869/VPCP-V.I

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326737