• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 8871/TCHQ-KTSTQ năm 2014 hướng dẫn kiểm tra trị giá hàng luồng xanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 8871/TCHQ-KTSTQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8871/TCHQ-KTSTQ
V/v hướng dẫn kiểm tra trị giá hàng luồng xanh

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để xử lý vướng mắc liên quan đến việc kiểm tra xác định trị giá đối với hàng luồng xanh, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục kiểm tra sau thông quan căn cứ vào tình hình thực tế, chế độ quy định, khối lượng công việc bố trí thành lập tổ/bộ phận để thực hiện việc thu thập, phân tích các thông tin đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc luồng xanh và đề xuất kiểm tra sau thông quan.

Việc kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc luồng xanh được thực hiện trên cơ sở áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, tập trung vào kiểm tra các mặt hàng có nghi vấn về mức giá khai báo.

2. Lãnh đạo Chi cục kiểm tra sau thông quan quản lý, chỉ đạo công chức (thuộc tổ/bộ phận nêu trên) theo dõi, cập nhật các thông tin đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong vòng 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan để phát hiện các nghi vấn và đề xuất kịp thời. Mở sổ theo dõi việc thu thập, phân tích thông tin.

3. Đánh giá mức độ rủi ro của các thông tin thu thập, phân tích thông tin theo hướng dẫn tại Quyết định số 3550/QĐ-TCHQ ngày 01/11/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

4. Các thông tin dữ liệu nêu trên sau khi tra cứu, thu thập phải được lưu trữ cùng hồ sơ kiểm tra. Trường hợp phát hiện có nghi vấn, lập báo cáo và đề xuất kiểm tra sau thông quan theo quy định.

5. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ vào các quy định về kiểm tra sau thông quan; các quy định về xác định trị giá hải quan để chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra trị giá đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc luồng xanh.

Định kỳ (vào ngày 25 hàng tháng) báo cáo kết quả kiểm tra trị giá đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc luồng xanh về Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- P.TCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục trưởng Cục KTSTQ (để th/hiện);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8871/TCHQ-KTSTQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8871/TCHQ-KTSTQ

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240079