• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 888/TTg-KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 888/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/TTg-KTN
V/v: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 1738/UBND-ĐTMT ngày 24 tháng 4 năm 2014), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3103/BKHĐT-KCHTĐT ngày 20 tháng 5 năm 2014) về việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT. Việc thanh toán Hợp đồng BT theo hình thức giao Dự án khác cho Nhà đầu tư thực hiện theo các điều kiện thỏa thuận trong Hợp đồng dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và Nhà đầu tư.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ yêu cầu tình hình thực tế để quyết định lựa chọn Nhà đầu tư, đảm bảo Nhà đầu tư được lựa chọn có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất, đáp ứng yêu cầu thực hiện Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (24b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 888/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 888/TTg-KTN

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235144