• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã


 

Công văn 8883/BTC-TCDN năm 2016 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Quyết định 2261/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8883/BTC-TCDN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8883/BTC-TCDN
V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, một số địa phương có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế tài chính đối với hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã; Hỗ trợ kinh phí thành lập mới, tổ chức và hoạt động của hp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ vchế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã và Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bsung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định s 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã. Nội dung chi và mức chi tại hai Thông tư này được căn cứ và áp dụng theo nội dung chi và mức chi tại các Thông tư (đang có hiệu lực thi hành) như sau: Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư s 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định về nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

Ngày 27/01/2014, Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 nêu trên đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều ca Luật Hợp tác xã năm 2012. Tuy nhiên, Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 và Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính vẫn còn hiệu lực. (chưa có Quyết định bãi bỏ và chưa có Thông tư thay thế).

Thực hiện Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn thay thế Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 và Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên và tình hình thực tế dự toán kinh phí hỗ trợ của nhà nước đối với các hợp tác xã tại các địa phương, việc hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã, hỗ trợ thành lập mới, tổ chc và hoạt động của hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương căn cứ theo nội dung chi và mức chi quy định tại: Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006; Thông tư s 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012; Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 và Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 nêu trên của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ ĐT, Vụ PC;
- Vụ NSNN; Vụ HCSN;
- Lưu: VT, Cục TCDN (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8883/BTC-TCDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 29/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8883/BTC-TCDN

756

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317049