• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu phế liệu

 

Công văn 889/GSQL-GQ1 năm 2016 về nhập khẩu phế liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 889/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/GSQL-GQ1
V/v Nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Trả lời công văn số 419/GTTN-KHKD ngày 01/7/2016 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 27/6/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5972/TCHQ-GSQL hướng dẫn Công ty Cổ phần thép Việt Ý, theo đó nếu hàng hóa của Công ty đáp ứng đủ Điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số 2598/TCMT-KSON ngày 19/11/2015 của Tổng cục Môi trường về việc nhập khẩu phế liệu khi đang thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ Điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu thì được làm thủ tục thông quan đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu. Sau khi Công ty được cấp Giấy xác nhận đủ Điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu thì phải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa, hồ sơ giấy tờ liên quan đối chiếu với nội dung hướng dẫn tại công văn số 5972/TCHQ-GSQL dẫn trên nếu đáp ứng đủ Điều kiện thì liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 5972/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2016 của TCHQ)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Cục HQ Tp Hải Phòng;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 889/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 889/GSQL-GQ1

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316814