• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dự án ODA


Văn bản pháp luật về Vốn ODA vốn ưu đãi nước ngoài

 

Công văn 8901/VPCP-QHQT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8901/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8901/VPCP-QHQT
V/v chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong bối cảnh giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đạt tỷ lệ thấp, để chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài (tổ chức vào sáng ngày 29 tháng 10 năm 2020), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Một số Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA, vay ưu đãi nước ngoài) chưa hoàn thành báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản số 7494/VPCP-QHQT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ) khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 27 tháng 10 năm 2020.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, cập nhật và chuẩn bị kỹ Báo cáo tổng hợp theo chỉ đạo tại văn bản số 8524/VPCP-QHQT ngày 11 tháng 10 năm 2020, gửi về Văn phòng Chính phủ trong ngày 27 tháng 10 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 27 tháng 10 năm 2020 về:

- Số liệu vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết với Nhóm 6 Ngân hàng Phát triển nhưng chưa rút vốn, giải ngân theo chỉ đạo tại văn bản số 8524/VPCP-QHQT ngày 11 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

- Báo cáo tình hình thanh toán vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách nhà nước của từng Bộ ngành, địa phương 8 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐTCP, Các Vụ: KTTH, NN, CN, NC, KGVX, QHĐP, TKBT, TH, PL; Cục QT;
- Lưu: VT, QHQT. HN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8901/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 26/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8901/VPCP-QHQT

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456333