• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Công văn 892/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về hoàn thiện, phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/LĐTBXH-TCCB
V/v hoàn thiện, phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị hành chính thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 2023/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2017 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thiện Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trên cơ sở Danh mục vị trí việc làm của đơn vị đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1696/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 và Quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị.

Các đơn vị gửi Bản mô tả công việc, khung năng lực báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/3/2018 để tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức.

Đơn vị tải Quyết định số 1696/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ Nội vụ trên cổng thông tin điện tử của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ TCCB
.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trịnh
Minh Chí

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 892/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 07/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 892/LĐTBXH-TCCB

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376841