• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Công văn 900/TTg-KTN năm 2013 bồi thường hỗ trợ đất trên cos ngập công trình thủy điện An Khê - KaNak, tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 900/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/TTg-KTN
V/v bồi thường hỗ trợ đất trên cos ngập công trình thủy điện An Khê - KaNak, tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1355/BNN-KTHT ngày 23 tháng 4 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 1478/BCT-TCNL ngày 14 tháng 5 năm 2013), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1961/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 5 năm 2013), của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (công văn số 1471/UBND-CNXD ngày 16 tháng 5 năm 2013) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 1706/EVN-QLXD ngày 11 tháng 5 năm 2013) về việc bồi thường, hỗ trợ đất trên cos ngập công trình thủy điện An Khê-KaNak, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thu hồi 443,95 ha đất sản xuất nông nghiệp của hộ tái định cư tại vị trí trên cos ngập lòng hồ, Dự án thủy điện An Khê - Na Nak, tỉnh Gia Lai.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo, thực hiện việc rà soát, thống nhất diện tích đất thu hồi của từng hộ; thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, tránh phát sinh khiếu kiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Công Thương;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III. TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 900/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 21/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 900/TTg-KTN

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195751