• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9001/UBND-NNNT năm 2015 về thành lập và tổ chức hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 9001/UBND-NNNT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9001/UBND-NNNT
V/v thành lập và tổ chức hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Nội vụ;
- UBND quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hoàng
Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Phú Xuyên, Thường Tín, Sóc Sơn.

 

UBND Thành phố nhận được văn bản số 414/BC-SNN ngày 02/12/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo về việc thành lập và tổ chức hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về việc trên, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

- UBND quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Phú Xuyên, Thường Tín, Sóc Sơn, nghiêm túc thực hiện Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND Thành phố, khẩn trương thành lập và tổ chức hoạt động lực lượng Quản lý đê nhân dân đ thực hiện công tác quản lý đê điều trên địa bàn theo quy định của Luật Đê điu.

- Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn hoạt động của lực lượng Quản lý đê nhân dân và phối hợp với lực lượng Quản lý đê chuyên trách phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn các quận, huyện, thị xã có hiệu quả.

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, tổ chức đánh giá việc thực hiện Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND Thành phố, nghiên cứu những kiến nghị của UBND các quận, huyện, thị xã, tham mưu, đề xuất việc điu chỉnh, bổ sung, báo cáo UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố,
(để báo cáo);
- VPUB: CVP, PCVP Ng. Ng Sơn, NN
NT, TH;
- Lưu VT, NNNTGiang
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9001/UBND-NNNT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 15/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9001/UBND-NNNT

2.401

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298164