• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Công văn 9024/VPCP-NN năm 2019 về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9024/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9024/VPCP-NN
V/v chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng;
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1416/UBND-NNTN ngày 09 tháng 6 năm 2019 về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh, ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì cùng với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát, có ý kiến cụ thể đối với từng hạng mục trong khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ tăng thêm 33,286 tỷ đồng, trong đó cần nêu rõ cơ sở pháp lý của từng hạng mục; đề xuất giải pháp xử lý bảo đảm phù hp với quy định pháp luật hiện hành và đúng thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, các PTTg;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: CN, KTTH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9024/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9024/VPCP-NN

516

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425658