• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9061/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 9061/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9061/BTC-CST
V/v thuế BVMT đối với nhiên liệu bay

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng Cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 27/7/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản l Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14, Bộ Tài chính yêu cầu:

- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14; chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo hệ thống để quản lý thuế, thực hiện điều chỉnh phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuê theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 để người nộp thuế kê khai thuế BVMT đối với nhiên liệu bay được thuận lợi, đúng quy định.

- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 kể từ ngày 01/8/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết.

Bộ Tài chính hướng dẫn đơn vị, tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Bộ; Tư pháp, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Trang thông tin điện tử BTC, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST(4).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

 

Điều 1. Biểu thuế bảo vệ môi trường

1. Mức thuế bảo vệ môi trường được quy định cụ thể như sau:
...

(Bảng biểu, xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9061/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Đình Thi
Ngày ban hành: 28/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9061/BTC-CST

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449039