• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 9070/BNN-KHCN năm 2014 thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 9070/BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9070/BNN-KHCN
V/v: Thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc Bộ

Thực hiện Thông tư số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 Hướng dẫn xây dựng nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ thực hiện các nội dung sau:

1. Đề xuất danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

Các đơn vị khoa học và công nghệ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định phê duyệt đề án 115 đã ban hành hoặc theo Quyết định thành lập đơn vị lập danh mục các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (theo mẫu tại Biểu số 1).

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có trách nhiệm lập danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đối với các đơn vị thành viên và các Phòng, ban trực thuộc đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ tại Quyết định thành lập của từng đơn vị.

2. Căn cứ lập dự toán

Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng dựa trên:

a) Danh mục, nội dung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định thành lập hoặc theo Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP .

b) Số lượng người tham gia thực hiện trong mỗi nhiệm vụ, thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ, hệ số lương và các khoản phụ cấp theo lương của những người tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị căn cứ vào nội dung nhiệm vụ để xác định số người tham gia, vị trí, chức danh trong nhiệm vụ, thời gian thực hiện nhiệm vụ của từng người và kê khai cụ thể trong thuyết minh của nhiệm vụ.

Tổng số người tham gia các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của đơn vị không vượt quá số lượng người làm việc được giao tính đến 31/12/2013. Thời gian tham gia các nhiệm vụ thường xuyên (quy đổi) của mỗi người trong 1 năm không vượt quá 12 tháng (không tính ngày nghỉ theo quy định).

c) Các định mức kinh tế, kỹ thuật do Bộ ban hành và các quy định hiện hành. Trường hợp chưa có định mức thì cần thuyết minh chi tiết căn cứ lập dự toán.

d) Các quy định về phí, lệ phí và thu sự nghiệp khác.

3. Nội dung chi và định mức chi

Nội dung chi và định mức chi trong nhiệm vụ TXTCN thực hiện theo Điều 4 Thông tư 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN.

4. Dự toán kinh phí thực hiện

a) Đối với đơn vị khoa học và công nghệ hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên (điểm a, khoản 1, Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP sửa đổi) thì kinh phí được dự toán đầy đủ các nội dung chi như hướng dẫn tại mục Điều 4, Thông tư 121/2014.

b) Đối với đơn vị khoa học và công nghệ chưa tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên (khoản 2, Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP sửa đổi) thì phải khẩn trương xây dựng Đề án đổi mới tổ chức hoạt động hoặc Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động để được áp dụng như điểm a và c mục này.

c) Đối với đơn vị khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước (khoản 3 Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP sửa đổi) thì trong dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng không có tiền lương, tiền công, tiền chi hoạt động bộ máy.

d) Việc bổ sung vào dự toán thu để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đối với khoản kinh phí chênh lệch giữa dự toán thu dịch vụ lớn hơn dự toán chi dịch vụ (nếu có) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2015

Đối với năm 2015, tổng kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của đơn vị không vượt quá tổng kinh phí hoạt động thường xuyên đã cấp năm 2014.

6. Thời hạn:

Các đơn vị gửi danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng về Bộ trước ngày 20/11/2014 theo địa chỉ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT; số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và 01 file mềm theo địa chỉ: khth.khcn@mard.gov.vn hoặc khcn@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để B/c);
- Lưu: VT, KHCN. (10)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

Biểu số 1:

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG

(Kèm theo Công văn số: 9070/BNN-KHCN ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị

Số QĐ thành lập/ Chức năng

Biên chế được giao đến 31/12/ 2013

KP HĐTX năm 2014

Tên nhiệm vụ
(Không bao gồm các nhiệm vụ cấp NN, cấp Bộ)

Thời gian thực hiện quy đổi

Dự kiến kết quả/sản phẩm

Dự kiến kinh phí

Tổng

2015

A

Số.... ngày tháng năm

 

 

1....

 

 

 

 

2....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

1....

 

 

 

 

2....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

Biểu số 2

MẪU THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1

Tên nhiệm vụ:

2

Thời gian thực hiện:

(từ tháng ... năm... đến tháng ....năm...)

3

Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: …………….., trong đó:

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Từ nguồn tự có của tổ chức:

- Từ nguồn khác:

4

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

 

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:                                  Nam/Nữ: ....

Học hàm, học vị:…………..

Chức danh khoa học:                                                         Chức vụ:

Điện thoại của tổ chức: …………. Nhà riêng: ………                Mobile: …………

E-mail: ………………………….

Tên tổ chức đang công tác:

Địa chỉ tổ chức: …………………………

5

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

 

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Điện thoại: ………………………… Fax: ……………………………………

Địa chỉ: ………………………………..

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:

Số tài khoản: ……………………………………………………………….

Ngân hàng: ………………………………………………………………..

Cơ quan chủ quản nhiệm vụ: …………………………………………..

6

Các cán bộ thực hiện nhiệm vụ: (cả những người trực tiếp và gián tiếp thực hiện nhiệm vụ)

 

Họ và tên, học hàm học vị

Đơn vị công tác

Nội dung công việc tham gia

Thời gian làm việc cho nhiệm vụ
(Số tháng quy đổi)

 

Những người trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ

1

 

 

Chủ trì

 

2

 

 

kê khai cụ thể các nội dung công việc phải thực hiện trong nhiệm vụ đối với từng người

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ

9

 

Ban Lãnh đạo

Kê khai cụ thể các nội dung công việc phải thực hiện trong nhiệm vụ đối với từng người

 

10

 

Phòng Tài chính kế toán

 

11

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

...

...

...

 

           

 

 

 

 

 

 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

7

Kế hoạch thực hiện:

 

Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu

Sản phẩm, kết quả của nhiệm vụ

Thời gian (bắt đầu, kết thúc)

Cá nhân, tổ chức thực hiện

Dự kiến kinh phí (triệu đồng)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

....

. . .

 

 

 

III. TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHI THỰC HIỆN NHIỆN VỤ VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Đơn vị tính: triệu đồng

8

Kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo các khoản chi

Nguồn thu từ nhiệm vụ

 

Tổng số (triệu đồng)

Trong đó

Tiền lương

Các khoản đóng góp theo lương*

Nguyên, vật liệu, năng lượng

Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn

Chi khác**

A

2 (=3-9)

3 (=4+5+ 6+7+8)

4

5 (= 4 x 24%)

6

7

8

9

 

450

450

 

 

 

 

 

0

* Các khoản đóng góp theo lương gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

** Chi khác: gồm hội thảo, hội nghị, công tác phí, thuê khoán ngoài, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, dịch vụ công, thông tin, liên lạc...

 

Ngày …. tháng ….. năm 20...
Chủ nhiệm nhiệm vụ
(Họ tên và chữ ký)

Ngày …. tháng ….. năm 20...
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

 

Ngày …. tháng ….. năm 20...
Cơ quan chủ quản
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu khi phê duyệt)

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THU, CHI NHIỆM VỤ

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nội dung các khoản thu, chi

Tổng số Kinh phí

1

2

3

A

Các khoản chi

 

1

Tiền lương

...

a

Tiền lương những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ

...

-

Nguyễn Văn A

...

-

Nguyễn Văn B

...

b

Tiền lương những người gián tiếp thực hiện nhiệm vụ

...

-

Trần thị C

...

-

Lê Văn D

 

2

Các khoản đóng góp theo lương

......

3

Nguyên, vật liệu, năng lượng

 

4

Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn

...

5

Chi khác (hội thảo, hội nghị, công tác phí, thuê khoán ngoài, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, dịch vụ công, thông tin, liên lạc,...)

...

B

Các khoản thu

 

C

Kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước cấp (C= A-B)

...

GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN THU, CHI

Khoản 1. Tiền lương

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nội dung lao động

Hệ số lương và phụ cấp

Số tháng tham gia thực hiện

Tổng số

Ghi chú

1

2

3

4

5 (=3x4)

6

1

Tiền lương những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ

 

...

...

 

-

Nguyễn Văn A

 

...

...

 

-

Nguyễn Văn B

 

...

...

 

2

Tiền lương những người gián tiếp thực hiện nhiệm vụ

 

...

...

 

-

Trần thị C

 

...

...

 

-

Lê Văn D

 

...

...

 

 

Tổng cộng:

 

 

...

 

Khoản 2. Các khoản đóng góp theo lương

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Các khoản đóng góp theo lương

Tỷ lệ đóng góp

Tiền lương

Số phải đóng góp

Ghi chú

1

2

3

4

5
(=3 x 4)

6

1

Bảo hiểm xã hội

18%

 

2

Bảo hiểm y tế

3%

 

3

Bảo hiểm thất nghiệp

1%

 

4

Phí công đoàn

2%

...

 

 

Tổng cộng:

 

 

...

 

Khoản 3. Nguyên vật liệu, năng lượng

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

1

Điện

 

 

 

 

2

Nước

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Cộng:

 

4. Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Duy tu

 

 

 

 

3

Bảo dưỡng

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Cộng:

 

 

Điều 4.Chuyển đổi tổ chức và hoạt động

1. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên được lựa chọn việc chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo một trong hai hình thức sau đây:

a) Tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4.Chuyển đổi tổ chức và hoạt động
...

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ chưa tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên thì chậm nhất đến tháng 12 năm 2009 phải chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo một trong hai hình thức quy định tại khoản 1 Điều này hoặc sáp nhập, giải thể.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4.Chuyển đổi tổ chức và hoạt động
...

3. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ được giao; được sắp xếp lại, củng cố và ổn định tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nội dung chi và định mức chi

1. Chi tiền lương theo thang bảng lương Nhà nước quy định, tiền công, các khoản đóng góp theo lương đối với người lao động (bao gồm cả lao động trực tiếp và gián tiếp) thực hiện nhiệm vụ theo từng vị trí chức danh để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó:

a) Tiền lương và các khoản phụ cấp thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương.

b) Tiền công thực hiện theo hợp đồng lao động giữa thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ (hoặc người được ủy quyền) với người lao động tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tùy vào nhu cầu, tính chất công việc, thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ quyết định số lượng lao động cần hợp đồng và mức thanh toán tiền lao động hợp đồng theo chi phí thực tế trong phạm vi nguồn kinh phí của đơn vị mình.

c) Các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn: thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

2. Các khoản chi theo định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ quản lý chuyên ngành và quy định hiện hành:

a) Chi mua nguyên liệu, vật liệu, năng lượng: căn cứ vào nhiệm vụ và định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành quy định.

b) Chi thanh toán dịch vụ công cộng.

c) Chi vật tư văn phòng: văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

d) Chi thông tin tuyên truyền.

đ) Chi hội nghị, hội thảo chuyên môn, công tác phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Chi phí thuê mướn: thuê thiết bị thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ không có, thuê lao động trong nước theo hợp đồng và giá thị trường tại địa điểm, thời điểm thuê lao động.

g) Chi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn: thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

h) Chi điều tra, thống kê theo quy định tại Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra, thống kê.

i) Chi thực hiện công tác thu phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và các thông tư hướng dẫn Nghị định.

k) Các khoản chi phí trực tiếp khác thực hiện nhiệm vụ.

3. Trường hợp nội dung chi chưa có định mức thì tổ chức khoa học và công nghệ cần thuyết minh chi tiết cơ sở xây dựng dự toán kinh phí theo nội dung công việc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nội dung chi và định mức chi

1. Chi tiền lương theo thang bảng lương Nhà nước quy định, tiền công, các khoản đóng góp theo lương đối với người lao động (bao gồm cả lao động trực tiếp và gián tiếp) thực hiện nhiệm vụ theo từng vị trí chức danh để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó:

a) Tiền lương và các khoản phụ cấp thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương.

b) Tiền công thực hiện theo hợp đồng lao động giữa thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ (hoặc người được ủy quyền) với người lao động tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tùy vào nhu cầu, tính chất công việc, thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ quyết định số lượng lao động cần hợp đồng và mức thanh toán tiền lao động hợp đồng theo chi phí thực tế trong phạm vi nguồn kinh phí của đơn vị mình.

c) Các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn: thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

2. Các khoản chi theo định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ quản lý chuyên ngành và quy định hiện hành:

a) Chi mua nguyên liệu, vật liệu, năng lượng: căn cứ vào nhiệm vụ và định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành quy định.

b) Chi thanh toán dịch vụ công cộng.

c) Chi vật tư văn phòng: văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

d) Chi thông tin tuyên truyền.

đ) Chi hội nghị, hội thảo chuyên môn, công tác phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Chi phí thuê mướn: thuê thiết bị thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ không có, thuê lao động trong nước theo hợp đồng và giá thị trường tại địa điểm, thời điểm thuê lao động.

g) Chi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn: thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

h) Chi điều tra, thống kê theo quy định tại Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra, thống kê.

i) Chi thực hiện công tác thu phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và các thông tư hướng dẫn Nghị định.

k) Các khoản chi phí trực tiếp khác thực hiện nhiệm vụ.

3. Trường hợp nội dung chi chưa có định mức thì tổ chức khoa học và công nghệ cần thuyết minh chi tiết cơ sở xây dựng dự toán kinh phí theo nội dung công việc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9070/BNN-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 10/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9070/BNN-KHCN

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287572