• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 908/GSQL-GQ1 năm 2013 vướng mắc quyết toán thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 908/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 908/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc quyết toán thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ giao nhận Lê Hòa.

Trả lời công văn số 30 CVLH ngày 03/9/2013 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ giao nhận Lê Hòa về việc vướng mắc trong việc quyết toán thuế với cơ quan Thuế địa phương, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc sử dụng tờ khai sao y bản chính trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số 5353/BTC-TCHQ ngày 25/4/2011. Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5353/BTC-TCHQ nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc với cơ quan Thuế địa phương, đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (4b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 908/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 908/GSQL-GQ1

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207426