• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 908/TTg-TCCV năm 2013 kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Nguyễn Công Nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 908/TTg-TCCV
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 908/TTg-TCCV
V/v Kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Nguyễn Công Nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính Tờ trình số 05/TTr-BSCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2013; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 99/TTr-BNV ngày 14 tháng 6 năm 2013 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với đồng chí Nguyễn Công Nghiệp đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, Vụ PL, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 908/TTg-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 908/TTg-TCCV

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196102