• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 909/TTg-TCCV năm 2013 kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Hoàng Thế Liên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 909/TTg-TCCV
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 909/TTg-TCCV
V/v Kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Hoàng Thế Liên

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Tờ trình số 62-TTr/BCS ngày 17 tháng 5 năm 2013; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 92/TTr-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2013 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Hoàng Thế Liên, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp đối với đồng chí Hoàng Thế Liên đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, Vụ PL, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 909/TTg-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 909/TTg-TCCV

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196103