• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 91/GSQL-GQ1 năm 2015 về xuất khẩu cát tự nhiên dùng để vẽ tranh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 91/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu cát vẽ tranh

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 103/HQHCM-GSQL ngày 13/01/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xuất khẩu cát tự nhiên dùng để vẽ tranh cát, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Điều 3. Danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu

1. Khoáng sản được phép xuất khẩu là khoáng sản được ban hành tại Phụ lục 1 của Thông tư này.

2. Khoáng sản không thuộc danh mục được phép xuất khẩu nhưng trong những trường hợp đặc biệt cần thiết có nhu cầu xuất khẩu, thì Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 91/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 03/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 91/GSQL-GQ1

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266243