• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 910/TTg-KTN năm 2013 dự án xây dựng 10 cầu trên tuyến đường ĐT 883 và dự án đầu tư nâng cấp đường ĐT 884, tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 910/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910/TTg-KTN
V/v dự án xây dựng 10 cầu trên tuyến đường ĐT 883 và dự án đầu tư nâng cấp đường ĐT 884, tỉnh Bến Tre.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (công văn số 1046/UBND-TCĐT ngày 13 tháng 3 năm 2013, công văn số 1583/UBND-TCĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 về dự án đầu tư nâng cấp đường ĐT 883, tỉnh Bến Tre và tờ trình số 1019/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2013 về dự án đầu tư nâng cấp đường ĐT 884, tỉnh Bến Tre), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3406/BKHĐT-KTĐPLT ngày 24 tháng 5 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 5622/BTC-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2013), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3055/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về dự án xây dựng 10 cầu trên đường ĐT 883:

- Đồng ý hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch 03 năm 2014 - 2016 cho tỉnh Bến Tre để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng 10 cầu trên tuyến ĐT 883 theo hình thức Hợp đồng BT. Mức hỗ trợ cụ thể bằng 70% tổng mức đầu tư của dự án trên cơ sở giá trị kiểm toán sau khi dự án đi vào hoạt động.

- Cho phép ứng trước 200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương của kế hoạch năm 2014 cho tỉnh Bến Tre để thanh toán cho Nhà đầu tư sau khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Bộ Tài chính bố trí từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho địa phương và từ các nguồn vốn khác của Trung ương trong giai đoạn 2014 - 2016 để hoàn ứng và tiếp tục thanh toán cho dự án theo quy định.

2. Về dự án nâng cấp đường ĐT 884 từ ngã tư Tân Thành đến khu công nghiệp An Hiệp:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phân kỳ, giãn tiến độ đầu tư để tập trung hoàn thành các công trình dở dang, hạn chế tối đa khởi công mới trong điều kiện khả năng cân đối nguồn vốn như hiện nay.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng,
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 910/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 910/TTg-KTN

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196104