• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

 

Công văn 910a/VPCP-KTN năm 2016 đầu tư và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 910a/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910a/VPCP-KTN
V/v đầu tư và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 948/BGTVT-ĐTCT ngày 22 tháng 01 năm 2016) về Đề án "Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn việc đầu tư và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: QP, CA, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 910a/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 910a/VPCP-KTN

2.515

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302569