• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 912/GSQL-GQ2 năm 2013 thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 912/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 912/GSQL-GQ2
V/v thủ tục XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Giấy An Hòa.
(Địa chỉ: xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

 

Trả lời công văn số 235/AHP-MH ngày 09/09/2013 của Công ty cổ phần Giấy An Hòa vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; điểm c, khoản 3, mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại và trên cơ sở ý kiến của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) tại công văn số 3204/TM-KHĐT ngày 4/6/2007, qua xem xét hồ sơ do Công ty gửi kèm thì chưa đủ cơ sở pháp lý để áp dụng hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Để có cơ sở hướng dẫn, đề nghị Công ty làm rõ và cung cấp các chứng từ sau:

- Hợp đồng xuất khẩu giữa Công ty TNHH ABB Hàn Quốc và Công ty TNHH ABB Việt Nam có điều khoản ghi rõ sản phẩm được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam là Công ty cổ phần Giấy An Hòa;

- Hợp đồng nhập khẩu giữa Công ty Hansol Eme và Công ty cổ phần Giấy An Hòa có điều khoản ghi rõ hàng hóa được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam là Công ty TNHH ABB Việt Nam;

- Hợp đồng mua bán giữa Công ty TNHH ABB Hàn Quốc và Công ty HANSOL EME có điều khoản ghi rõ giao nhận hàng tại Việt Nam là Công ty cổ phần Giấy An Hòa.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Giấy An Hòa biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang (để t/hiện)
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG
...
3. Một số hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khác
...
c) Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam theo các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người mua hàng là thương nhân nước ngoài;

+ Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác có nhu cầu nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng nhập khẩu với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người bán hàng là thương nhân nước ngoài.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện nhập khẩu tại chỗ máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư để tạo tài sản cố định, nguyên vật liệu cho sản xuất theo các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng nhập khẩu với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng của thương nhân Việt Nam, trong đó quy định rõ việc nhận hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người bán hàng là thương nhân nước ngoài.

+ Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người mua hàng là thương nhân nước ngoài;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
...
2. Căn cứ để xác định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là hàng hoá phải có hai hợp đồng riêng biệt:

a) Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hoá được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam;

b) Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hoá được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 912/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 16/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 912/GSQL-GQ2

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207497