• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 912a/VPCP-KTTH năm 2016 về giá khí thị trường bán cho sản xuất điện đối với lượng khí trong bao tiêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 912a/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 912a/VPCP-KTTH
V/v giá khí thị trường bán cho sản xuất điện đối với lượng khí trong bao tiêu

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 904/BTC-TCT ngày 19 tháng 01 năm 2016 về việc giá khí thị trường đối với lượng khí trong bao tiêu và ý kiến của Bộ Công Thương tại văn bản số 13511/BCT-TCNL ngày 30 tháng 12 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 384/TB-VPCP ngày 28 tháng 10 năm 2013, số 7706/VPCP-KTTH ngày 03 tháng 10 năm 2014, số 87/TB-VPCP ngày 13 tháng 3 năm 2015 và số 1318/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TKBT, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 912a/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 912a/VPCP-KTTH

2.410

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302571