• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 9138/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của doanh nghiệp quý III năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9138/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9138/VPCP-ĐMDN
V/v kiến nghị của các doanh nghiệp quý III năm 2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố: Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2783/PTM-VP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ (Nghị quyết số 35/NQ-CP) trong quý III năm 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Các cơ quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo); báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, KTN, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). Trung Anh
34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
L
ê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9138/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9138/VPCP-ĐMDN

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327181