• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 915/TTg-QHQT năm 2013 phê duyệt Danh mục dự án hợp tác với UNDP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 915/TTg-QHQT
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Danh mục dự án hợp tác với UNDP.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp;
- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4255/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 6 năm 2013 về Danh mục dự án chính thức hợp tác với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Danh mục dự án chính thức hợp tác với UNDP cho dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế" trị giá 2.950.000 USD với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vốn đối ứng của dự án do cơ quan chủ quản của dự án bố trí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam xây dựng, phê duyệt và ký kết Kế hoạch hoạt động hàng năm, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng viện trợ ODA, bảo đảm hiệu quả đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 915/TTg-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 915/TTg-QHQT

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196229