• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9177/TCHQ-TXNK năm 2014 về mã hàng hóa và trị giá tính thuế đối với mặt hàng khoáng sản xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9177/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9177/TCHQ-TXNK
V/v kiến nghị về quặng XK

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Hiệp hội Titan Việt Nam.

Trả lời công văn số 04/2014/VP.HH ngày 24/6/2014 của Hiệp hội Titan Việt Nam phản ánh về mã hàng hóa và trị giá tính thuế đối với mặt hàng khoáng sản xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại mặt hàng quặng titan:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì:

1.1. Quặng titan và tinh quặng titan được chia thành các dòng hàng:

- Quặng inmenit và tinh quặng inmenit:

 

 

 

- - Inmenit hoàn nguyên (TiO2 ³ 56% và FeO £ 11%

2614

00

10

- - Tinh quặng Inmenit

2614

00

10

- - Loại khác

2614

00

10

- Loại khác

 

 

 

- - Tinh quặng rutil 83% £ TiO2 £ 87%

2614

00

90

- - Loại khác

2614

00

90

1.2. Titan oxit được chia thành các dòng hàng:

- Xỉ titan có hàm lượng TiO2 ³ 85%, FeO £ 10%

2823

00

00

- Xỉ titan có hàm lượng 70% £ TiO2 < 85%, FeO £ 10%

2823

00

00

- Rutile có hàm lượng TiO2 > 87%

2823

00

00

- Loại khác

2823

00

00

Đề nghị Hiệp hội Titan Việt Nam căn cứ vào thực tế hàng hóa để phân loại theo quy định.

2. Về giá tính thuế khoáng sản xuất khẩu:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính Phủ, Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính thì:

- Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 của Tổng cục Hải quan là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan để xác định dấu hiệu nghi vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc thực hiện kiểm tra sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không được sử dụng để áp đặt trị giá tính thuế.

- Trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn về trị giá khai báo thì cơ quan tạo điều kiện để Doanh nghiệp thực hiện tham vấn và xác định trị giá theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-BTC ngày 16/3/2007 và Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính.

Cũng theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC thì định kỳ 06 tháng/01 lần Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo. Để có thêm cơ sở thông tin xây dựng, sửa mức giá tham chiếu phù hợp với thực tế thị trường, đề nghị Hiệp hội phối hợp cung cấp:

Các chứng từ, tài liệu liên quan đến đặc điểm khoáng sản, hàm lượng trong khoáng sản, tạp chất có hại trong sản phẩm... ảnh hưởng đến giá giao dịch mua bán của các loại quặng như ý kiến của Hiệp hội và thường xuyên cung cấp các thông tin kèm tài liệu liên quan đến giá giao dịch mua bán trên thị trường trong nước và quốc tế ... (có dấu sao y bản chính) các thông tin và tài liệu trên gửi về Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội Titan Việt Nam được biết./.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9177/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 23/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9177/TCHQ-TXNK

271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240976