• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật


 

Công văn 918/VPCP-KGVX năm 2019 về Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 918/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/VPCP-KGVX
V/v Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 307/TTr-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án “Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2019 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng kế hoạch đặt hàng đào to 300 chỉ tiêu thuộc một số ngành, chuyên ngành văn hóa nghệ thuật đặc thù, nghệ thuật truyền thống khó tuyển sinh, đang thiếu nhân lực (do ngân sách trung ương bảo đảm 100% kinh phí đào tạo) theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 436/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2017.

2. Về Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, hoàn thiện, trong đó làm rõ đối tượng, mục tiêu, cơ chế thực hiện đặt hàng, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các bên liên quan; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt sau khi Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng T
TĐT, các Vụ: KTTH, CN, PL;
- Lưu: VT, KGVX(3),
đdt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 918/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 31/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 918/VPCP-KGVX

318

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406398