• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 92/GSQL-GQ1 năm 2015 về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 92/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 78/HQLS-GSQL ngày 14/01/2015 của Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương - Tài nguyên và Môi trường; khoản 2 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
...
2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 03/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 92/GSQL-GQ1

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266244