• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động triển lãm


Văn bản pháp luật về Hội nghị trực tuyến

 

Công văn 9206/VPCP-NN năm 2018 chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9206/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9206/VPCP-NN
V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương (văn bản số 2742-CV/BKTTW ngày 07 tháng 9 năm 2018) về việc mời Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm Quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

- Đồng ý về việc Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm thành tựu về 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 27 tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

- Để tổ chức thành công các sự kiện quan trọng này, yêu cầu các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các công việc được phân công trong kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và triển lãm (kế hoạch và nội dung chương trình dự kiến kèm theo).

Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch và báo cáo nội dung chuẩn bị về cơ quan thường trực - Ban Kinh tế Trung ương trước ngày 25 tháng 10 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Đ/c Trưởng Ban KTTW (đ
b/c);
- Ban Kinh tế Trung ương (để phối hợp);
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Hội Nông dân Việt Nam (để phối hợp)
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý, Thư ký TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, QHQT, TH, Cục QT;
- Lưu VT, NN (02b). Hg

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9206/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9206/VPCP-NN

482

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
395500