• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân


 

Công văn 92130/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 92130/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92130/CT-TTHT
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội
(Địa chỉ: Phòng 2502, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP Hà Nội. MST: 0107645480)

Phúc đáp công văn văn không số đề ngày 12/11/2019 của Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội (sau đây gọi là "Công ty") hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

...g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

...g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động t chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hưng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Trường hợp mức chi cao hơn mức hưng dn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các t chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đi với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thng nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng ti đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

...g.7) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hp Công ty TNHH- Lotte Properties Hà Nội ký hp đồng mua suất ăn trưa cho người lao động với nhà hàng; sau đó Công ty thanh toán chuyển khoản cho nhà hàng hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng của Công ty thì khoản tiền ăn trưa này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Trường hp Công ty thanh toán khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam theo bậc học từ mm non đến trung học phổ thông thì khoản tiền học phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH VMD được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT1;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, T
THT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92130/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 10/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 92130/CT-TTHT

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
430912