• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê


 

Công văn 9218/VPCP-ĐMDN về báo cáo công tác tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9218/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9218/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo công tác tháng 8 năm 2019

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2060/PTM-VP ngày 01 tháng 9 năm 2019 về báo cáo công tác tháng 8 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp như chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính ph những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tới các cơ quan quản lý nhà nước từ tháng 10 năm 2016 đến nay, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng Hệ thống này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phối hp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b), Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9218/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 09/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9218/VPCP-ĐMDN

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426015