• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 9221/TCHQ-GSQL năm 2014 kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu mặt hàng khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9221/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9221/TCHQ-GSQL
V/v kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu mặt hàng khoáng sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Ngày 09/7/2014, Bộ Công Thương có công văn số 6356/BCT-XNK về việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khoáng sản. Về việc này, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài Chính) có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu đối với hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu của Bộ Công Thương.

Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Theo đó, tại điểm 4 và điểm 6 Chỉ thị số 02/CT-TTg dẫn trên quy định dừng xuất khẩu hoặc không xuất khẩu một số khoáng sản.

Như vậy, trường hợp các mặt hàng khoáng sản dừng xuất khẩu hoặc không xuất khẩu theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT-TTg nêu trên thuộc diện hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu thì kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu đối với các loại khoáng sản này phải có Giấy phép của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BCT dẫn trên. Do vậy, việc Bộ Công Thương cho phép doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu mặt hàng khoáng sản được làm thủ tục tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu của Bộ Công Thương như tại công văn số 6356/BCT-XNK dẫn trên chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BCT .

Để có cơ sở thực hiện thống nhất và đảm bảo quản lý nhà nước đối với mặt hàng khoáng sản kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo đúng quy định, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, làm rõ các vấn đề sau:

- Các mặt hàng khoáng sản dừng xuất khẩu hoặc không xuất khẩu theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT-TTg dẫn trên có thuộc diện hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu quy định tại khoản 1 Điều 11, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 05/2014/TT-BCT hay không;

- Trường hợp các mặt hàng khoáng sản dừng xuất khẩu hoặc không xuất khẩu theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT-TTg dẫn trên thuộc diện hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu thì việc cho phép doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu các mặt hàng khoáng sản này không phải xin Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu của Bộ Công Thương như theo công văn số 6356/BCT-XNK có phù hợp với quy định hiện hành hay không.

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) có ý kiến để Bộ Công Thương biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9221/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9221/TCHQ-GSQL

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241016