• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9224/VPCP-QHQT năm 2016 phê duyệt đề xuất Dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên vốn ADB, Úc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9224/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9224/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt đề xuất Dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên vốn ADB, Úc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7852/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 9 năm 2016) về phê duyệt đề xuất Dự án “Tuyến nối QL91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 11 năm 2016 các nội dung sau:

1. Trách nhiệm đầu tư và quản lý tuyến nối QL91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; trên cơ sở đó đề xuất chủ đầu tư và cơ chế tài chính trong nước đối với vốn tài trợ nước ngoài cho Dự án, trách nhiệm bố trí vốn đối ứng cho Dự án;

2. Tổng mức vốn vay của ADB cho Dự án, nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9224/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 27/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9224/VPCP-QHQT

344

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327371