• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2019 về tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, tác động xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, các cấp, các ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo.

3. Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ư
ơng (để b/c);
- Ủy ban VHGDTTN của QH (để b/c);
- Các sở GDĐT (để th/hiện);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 924/BGDĐT-NGCBQLGD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phùng Xuân Nhạ
Ngày ban hành: 11/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD về tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Theo đó, nhằm khắc phục tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, tác động xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc trong dư luận xã hội, BGDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

  • Nghiêm túc thực hiện Nghị định 80/2017/NĐ-CP về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, chống bạo lực và Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;

  • Thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo;

  • Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, đưa ra khỏi ngành Giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định.

Xem chi tiết tại Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD được ban hành ngày 11/03/2019.

Từ khóa: Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD

797

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408723