• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 9244/CT-TTHT năm 2013 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9244/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9244/CT-TTHT
V/v: chi phí được trừ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP Pin Ắc Quy miền Nam
Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0300405462

Trả lời văn bản số 816/PA-KTTC ngày 15/10/2013 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

+ Tại khoản 1 Điều 6 quy định:

“ Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”

+ Tại khoản 2.10 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“ Phần trích nộp các quỹ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động vượt mức quy định; phần trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động vượt mức quy định.”

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động không phải là bảo hiểm bắt buộc người sử dụng lao động phải mua cho người lao động nên khoản chi mua bảo hiểm này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Ktra 1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
2752_ 278817 /13 ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9244/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 12/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9244/CT-TTHT

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249732