• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


Văn bản pháp luật về Lực lượng bảo vệ rừng

 

Công văn 9270/BNN-TCLN năm 2016 thực hiện Quyết định 44/2016/QĐ-TTg về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông ban hành

Tải về Công văn 9270/BNN-TCLN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9270/BNN-TCLN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng; để thực hiện kịp thời, có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện có kết quả các công việc chủ yếu sau:

a) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng trên địa bàn;

b) Chỉ đạo các chủ rừng trên địa bàn rà soát, kiện toàn, thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách để bảo vệ rừng của mình; chủ động kế hoạch về kinh phí hoạt động, mua sắm công cụ hỗ trợ, trang phục, đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và các thiết bị phục vụ trực tiếp công tác quản lý bảo vệ rừng cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ;

c) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trực tiếp là Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản; kiểm tra, thanh tra hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng;

d) Chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp, hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng; đảm bảo chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; ngăn chặn, xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ.

2. Giao Tổng cục Lâm nghiệp khẩn trương trình Bộ hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Lâm nghiệp (thực hiện);
- Sở NN và PTNT, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố (thực hiện);
- Lưu: VT, TCLN (180b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Điều 10. Trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách;

b) Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chủ rừng tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng;

c) Chỉ đạo và giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9270/BNN-TCLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9270/BNN-TCLN

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
344948