• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

Công văn 9299/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9299/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9299/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông
Địa chỉ: Số 190 Lạc Lông Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300384357

Trả lời văn bản số 271/CV-TCKT ngày 04/11/2013 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Tiết h, Khoản 1 Điều 4 Thông tư quy định về nội dung trên hóa đơn đã lập:

“Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.”

+ Tại Tiết đ, Khoản 2 Điều 14 Thông tư quy định một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, bán hàng cho khách hàng ngoại tỉnh (có hợp đồng ký kết giữa hai bên) theo hình thức mua hàng trực tiếp nhưng Công ty lại đóng dấu “bán hàng qua điện thoại” tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)” trên liên 1 của hóa đơn (liên lưu tại đơn vị) là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: HC, TTHT.
2949– 297784(06/11/2013)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9299/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 13/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9299/CT-TTHT

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249734