• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới


 

Công văn 93/BNN-VPĐP năm 2018 về hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 93/BNN-VPĐP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/BNN-VPĐP
V/v hướng dẫn b sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 09/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Sổ tay và Phụ lục sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP . Theo đó, đã hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.6 (theo Công văn số 4999/LĐTBXH-KHTC ngày 12/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trong đó có nội dung “Có ít nhất một (01) nữ lãnh đạo ở xã (bao gồm các chức danh: Bí thư Đảng ủy xã; Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch UBND xã; Phó Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch HĐND xã; Phó Chủ tịch HĐND xã)”; (sau đây viết tắt là nội dung “Có ít nhất 01 nữ lãnh đạo ở xã”).

Sau 01 năm triển khai thực hiện, theo phản ánh của nhiều địa phương, trong quá trình xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, việc đáp ứng yêu cầu “Có ít nhất 01 nữ lãnh đạo ở xã” gặp khó khăn do Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành. Vì vậy, để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế trong chỉ đạo, thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện đối với chỉ tiêu 18.6 và phù hợp với Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đng bộ các cấp; theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5180/LĐTBXH ngày 11/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn hướng dẫn bsung thực hiện nội dung “Có ít nhất 01 nữ lãnh đạo ở xã” như sau:

“Có tỷ lệ nữ ủy viên cấp ủy xã đạt từ 15% trở lên; hoặc có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã và có quy hoạch nữ lãnh đạo chủ cht ở xã, khi khuyết một trong các vị trí chủ chốt, thực hiện btrí cán bộ nữ vào các vị trí này theo quy định”.

 Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan vận dụng thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung (theo quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ ớng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020) và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (để b/c
);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thành viên BCĐ Trung ương các Chương trình MTQG;
- Lưu: VT, VPĐP.(
100b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/BNN-VPĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 05/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 93/BNN-VPĐP

758

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373378