• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dự án ODA


Văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 93/UBDT-KHTC năm 2019 vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà thầu nước ngoài của các dự án ODA không hoàn lại do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 93/UBDT-KHTC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/UBDT-KHTC
V/v vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà thầu nước ngoài của các dự án ODA không hoàn lại.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 24/BKHĐT-KTĐN ngày 10/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài của các dự án ODA không hoàn lại, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

1. Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo các Ban quản lý Dự án ODA rà soát lại quá trình ký kết các Hiệp định/Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại. Việc thực hiện các Hiệp định/Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại của Ủy ban Dân tộc được triển khai đúng quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam và các đối tác liên quan.

2. Các dự án ODA không hoàn lại của Ủy ban Dân tộc không có hoạt động liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài nên không phát sinh vướng mắc.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/UBDT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 28/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 93/UBDT-KHTC

634

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
405967