• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9317/TCHQ-GSQL năm 2016 về nhập khẩu bao bì không sử dụng vào mục đích chứa đựng thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9317/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9317/TCHQ-GSQL
V/v NK bao bì không sử dụng vào mục đích chứa đựng thực phẩm

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành ph.

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì hàng hóa là dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khu vào Việt Nam phải kim tra an toàn thực phm tại cơ quan kim tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Công Thương (tại công văn số 3955/BCT-KHCN ngày 09/5/2016), Y tế (tại công văn số 5536/ATTP-KN ngày 23/8/2016) và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại công văn số 7098/BNN-QLCL ngày 23/8/2016), Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bao bì không sử dụng vào mục đích chứa đựng thực phẩm, khi làm thủ tục hải quan yêu cầu doanh nghiệp khai báo rõ mục đích sử dụng đối với bao bì nhập khẩu trên tờ khai hàng hóa nhập khu, đồng thời có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng của hàng hóa nhập khẩu. Cơ quan hải quan căn cứ khai báo và văn bản cam kết của doanh nghiệp để xem xét, giải quyết thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện. Trường hợp có phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Tổng cục để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công Thương; Bộ Y tế (Cục ATTP); NN&PTNT (để ph/h);
- Cục KTSTQ, Cục QLRR, Vụ Thanh tra, Cục ĐTCBL, Cục Kiểm định (để p/hp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 14. Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
1. Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào

Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu:

a) Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu;

b) Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự;

c) Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu;

d) Thực phẩm gửi kho ngoại quan;

đ) Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;

e) Thực phẩm là mẫu trưng bày hội trợ, triển lãm.

3. Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm
quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên, trong đó có thực phẩm tươi sống.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9317/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9317/TCHQ-GSQL

464

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
324022