• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9328/VPCP-V.I năm 2016 kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9328/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9328/VPCP-V.I
V/v kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang có văn bản số 101/ĐĐBQH-VP ngày 07 tháng 10 năm 2016 gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (tài liệu sao gửi kèm). Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Giao Thanh tra Chính phủ nghiên cứu kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, đề xuất biện pháp giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ .

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg T
rương Hòa Bình (để b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang;
- VPCP: BTCN, PCN L
ê Mạnh Hà,
các Vụ: TH, V.III; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), Hg.
13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9328/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9328/VPCP-V.I

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327939