• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9335/BCT-ĐL năm 2017 về hướng dẫn áp dụng Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 9335/BCT-ĐL
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9335/BCT-ĐL
V/v hướng dẫn áp dụng Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2016 về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp (Bộ định mức 4970) là cơ sở để xác định đơn giá, dự toán chi phí công tác lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp có cấp điện áp từ 0,4 kV đến 500 kV và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Hiện nay, Bộ Công Thương nhận được một số văn bản của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị hướng dẫn thực hiện Bộ định mức 4970 nêu trên. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Bộ định mức 4970 thay thế các nội dung công tác tương ứng trong các Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp được Bộ Công Thương ban hành kèm theo các Quyết định số 6060/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008; Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương. Các nội dung công tác xây dựng đường dây và trạm biến áp không đề cập trong Bộ định mức 4970 (công tác đào, đắp hố móng; công tác đổ bê tông; công tác tháo cột điện; công tác tháo sứ, phụ kiện, dây dẫn) áp dụng mã hiệu định mức tương ứng trong Bộ định mức được Bộ Xây dựng công bố tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 và các Bộ định mức hiện hành liên quan được cấp thẩm quyền công bố, ban hành.

2. Bộ định mức 4970 được Bộ Công Thương ban hành là định mức lắp đặt (không bao gồm các công tác xây dựng), chi phí trực tiếp được xác định chỉ bao gồm chi phí nhân công, chi phí máy thi công và vật liệu phục vụ công tác lắp đặt được quy định cụ thể trong từng mã hiệu định mức (không bao gồm các loại vật tư, thiết bị thuộc đối tượng lắp đặt). Nội dung tổng hợp dự toán chi phí được thực hiện theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ) và các văn bản hướng dẫn liên quan khác.

3. Bộ Công Thương chỉ ban hành Bộ định mức, không ban hành Bộ đơn giá cho công trình chuyên ngành điện, nên việc xác định chi phí nhân công trên cơ sở mức lương đầu vào được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các hướng dẫn hiện hành có liên quan của cấp có thẩm quyền quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng cty Truyền tải điện quốc gia;
- Các Tổng công ty Điện lực;
- Lưu: VT, ĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9335/BCT-ĐL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 09/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9335/BCT-ĐL

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444137