• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc


 

Công văn 935/UBDT-TTTT năm 2017 triển khai xây dựng Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 935/UBDT-TTTT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935/UBDT-TTTT
V/v triển khai xây dựng Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam”, Ủy ban Dân tộc đã có công văn số 650/UBDT-TTTT ngày 12/7/2017 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương v/v phối hợp xây dựng Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc.

Hiện nay Ủy ban Dân tộc đã xây dựng phần mềm và cập nhật toàn bộ dữ liệu thống kê thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc. Để sớm hình thành Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, quan tâm bố trí ngân sách của tỉnh và giao cho Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin (Ủy ban Dân tộc) xây dựng dự án, tổ chức thực hiện, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tại địa phương.

Để đảm bảo Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tại địa phương kết nối, liên thông với Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tại Ủy ban Dân tộc, hệ thống của địa phương phải đảm bảo một số nội dung chính sau:

1. Danh mục thông tin, dữ liệu điều tra, thu thập tại tỉnh phải phù hợp với danh mục chỉ tiêu điều tra thu nhập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2015;

2. Hệ thống thông tin phải đảm bảo kết nối, liên thông 2 chiều đến hệ thống đã có tại Ủy ban Dân tộc và có tối thiểu các phân hệ chức năng: Phần mềm thu nhập, khai thác thông tin thống kê; Cổng thông tin cơ sở dữ liệu; Cơ sở dữ liệu văn bản, chính sách về dân tộc; Hệ thống thông tin bản đồ số (GIS);

3. Bố trí kinh phí hàng năm duy trì kỹ thuật hệ thống mạng, máy chủ; thu thập, cập nhật dữ liệu thường xuyên vào hệ thống;

Căn cứ khả năng kinh phí và nhu cầu thực tế tại địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai theo thứ tự ưu tiêu các hạng mục như trên để đảm bảo kết quả triển khai đạt hiệu quả, phù hợp với thực tế của địa phương.

Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc là đầu mối xây dựng các tài liệu mô tả danh mục thông tin, dữ liệu điều tra, thu thập dùng chung; chức năng cơ bản của Hệ thống; Quy chuẩn kết nối, lưu trữ Hệ thống và phối hợp, hỗ trợ Ban Dân tộc tỉnh, thành phố xây dựng, quản lý, khai thác Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Việc xây dựng dự án cơ sở dữ liệu dân tộc thiểu số tại địa phương là nhiệm vụ cơ quan, cấp bách để hoạch định các chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đồng thời tạo thành Hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh toàn quốc về công tác dân tộc, do vậy Ủy ban Dân tộc đề nghị Lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện ngay việc triển khai xây dựng bộ CSDL của tỉnh, thành phố theo hướng dẫn của công văn này.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Ứng dụng và CSDL. Trung lâm Thông tin Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ số 141 đường Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP Hà Nội; email: trungtamthongtin@cema.gov.vn, số điện thoại: 093.636.8236.

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Các đ/c TT, PCN UBDT;
- Ban Dân tộc tỉnh, TP;
- Sở KHĐT tỉnh, TP;
- Sở Tài Chính tỉnh, TP;
- Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TTTT.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 935/UBDT-TTTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 11/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 935/UBDT-TTTT

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377511