• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9361/VPCP-QHQT năm 2014 triển khai kết quả Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 12 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9361/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9361/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN ln thứ 12

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- B Ngoại giao.

Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 95/BC-LĐTBXH ngày 07 tháng 11 năm 2014 về kết quả Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 12 diễn ra tại Mi-an-ma từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2014, Phó Thủ tưng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau;

1. Đồng ý nội dung báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn trên và giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả Hội nghị tới các Bộ, cơ quan liên quan để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tham gia trụ cột ASCC triển khai xây dựng Đ án về Hợp tác ASEAN sau 2015 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với các Bộ, cơ quan tham, gia trụ cột ASCC tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thuộc khuôn khổ Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tưng Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).đh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9361/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9361/VPCP-QHQT

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258246